شماره حساب های تز

شماره حساب های تز به قرار زیر است. شما می توانید با توجه به دسترسی خود، از هر یک از شماره ها استفاده نمایید:

۴۹۴۰۴۳۷۹۱۴
۶۱۰۴۳۳۷۹۷۸۲۶۳۴۹۷
شماره حساب
شماره کارت

یانک ملت

82000342949005
۶۲۲۱۰۶۱۰۷۷۶۸۸۲۴۲
شماره حساب
شماره کارت

یانک پارسیان

467242086
۶۰۳۷۷۰۱۰۹۶۶۰۷۷۹۸
شماره حساب
شماره کارت

یانک کشاورزی

کلیه حساب ها به نام مروت گیوی می باشد. لطفا پس از واریز مبلغ از طریق پیام خصوصی از کنترل پنل خود به اپراتور اطلاع دهید.